Krajowy Plan Odbudowy

Zapytanie ofertowe nr 39/2024

 

Dotyczy: Projektu pt. „Automatyzacja, robotyzacja i cyfryzacja procesów produkcyjnych wiązek kablowych w Aptiv Services Poland Spółka Akcyjna celem zwiększenia zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa i podniesienia niezawodności finalnego produktu.” realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), Komponent A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, Inwestycja: A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach

Zapytanie nr 39/2024 z dnia 01.07.2024
Oferty można składać od dnia 01.07.2024 do dnia 01.08.2024

1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup: Form applicator for IPT-HD - 120mm^2 – maszyna do aplikacji elementów na przewodzie
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku do niniejszego zapytania (Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia_Appendix 1 – Order description; dalej: „OPZ”). Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia (wymaganie konieczne). W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie będzie spełniał wymagań koniecznych określonych w OPZ, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
3.Kod CPV: 42000000-6 – Maszyny przemysłowe

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu oraz informacja o poprawnym przygotowaniu oferty znajdują się w załączonych plikach

ZAPYTANIE OFERTOWE_INQUIRY_39 2024.pdf (334 KB)

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia_Appendix 1 -Order description.pdf (785 KB)

Załącznik nr 2 - Wzór Formularza ofertowego.docx (78 KB)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie.pdf (156 KB)

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań.pdf (156 KB)

Załącznik nr 5 - Oświadczenie RODO.pdf (214 KB)

Załącznik nr 6 - Ogólne warunki umowy.pdf (391 KB)

Załącznik nr 7 - Wzór umowy.pdf (202 KB)

Załącznik_Apendix nr 8_Machinery and equipment terms and conditions.pdf (136 KB)

Krajowy Plan Odbudowy

Inquiry no 39/2024

 

Project: Automation, robotization and digitization of cable harness production processes at Aptiv Services Poland Spółka Akcyjna in order to increase the company's production capacity and increase the reliability of the final product, implemented as part National Recovery and Resilence Plan (KPO), Component A „Resilence and Competitivness of the economy”, Investment: A 2.1.1. Investments supporting robotization and digitalization in enterprises.

Inquiry No 39/2024 dated July 1, 2024
Offers can be submitted from July 1, 2024 to August 1, 2024.

1. The order under the project includes the purchase of: Form applicator for IPT-HD - 120mm^2

2. A detailed description of the subject of the order is described in appendix no. 1 ("Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia_Appendix 1 - Order description"; hereinafter: "OPZ"). The subject of the order must be consistent with the Description of the subject of the order (necessary requirements). If the subject of the order does not meet the necessary requirements set out in the OPZ, the Tenderer's Proposal will be rejected.
3. CPV code: 42000000-6 – maszyny przemysłowe / 42000000-6 – industrial machinery

Detailed conditions for participation in the tender procedure and information about appropriate preparation of the offer can be found in the attached files.

ZAPYTANIE OFERTOWE_INQUIRY 39_2024.pdf (334 KB)

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia_Appendix 1 -Order description.pdf (785 MB)

Appendix 2a - Bid form.docx (79 KB)

Appendix 3a - Statement.pdf (153 KB)

Appendix 4a - Statement of no affiliation.pdf (126 KB)

Appendix 5a - Statement GDPR.pdf (144 KB)

Appendix 6a - General Terms and Conditions.pdf (563 KB)

Appendix 7a Agreement form.pdf (166 KB)

Załącznik_Apendix nr 8_Machinery and equipment terms and conditions.pdf (136 KB)