Krajowy Plan Odbudowy

Zapytanie ofertowe nr 11/2023

WYNIK POSTĘPOWANIA

W ramach przeprowadzonego postępowania nr 11/2023, nie został wybrany żaden wykonawca. W terminie wskazanym w zapytaniu (do dnia 11.01.2024) nie wpłynęła żadna oferta.

Dotyczy: Projektu pt. „Automatyzacja, robotyzacja i cyfryzacja procesów produkcyjnych wiązek kablowych w Aptiv Services Poland Spółka Akcyjna celem zwiększenia zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa i podniesienia niezawodności finalnego produktu.” realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), Komponent A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, Inwestycja: A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach

Zapytanie nr 11/2023 z dnia 11.12.2023
Oferty można składać od dnia 11.12.2023 do dnia 11.01.2024

1.Przedmiot zamówienia obejmuje zakup: Urządzenie do odizolowania
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku do niniejszego zapytania (Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia_Appendix 1 – Order description; dalej: „OPZ”). Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia (wymaganie konieczne). W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie będzie spełniał wymagań koniecznych określonych w OPZ, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
3. Kody CPV: 42000000-6 – Maszyny przemysłowe

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu oraz informacja o poprawnym przygotowaniu oferty znajdują się w załączonych plikach

 

ZAPYTANIE OFERTOWE_INQUIRY_11_2023.pdf (354 KB)

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia_Appendix 1 -Order description.pdf 251 KB)

Załącznik nr 2 - Wzór Formularza ofertowego.docx (78 KB)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie.pdf (171 KB)

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań.pdf (171 KB)

Załącznik nr 5 - Oświadczenie RODO.pdf (180 KB)

Załącznik nr 6 - Ogólne warunki umowy.pdf (387 KB)

Załącznik nr 7 - Wzór umowy.pdf (232 KB)

Załącznik_Apendix nr 8_Machinery and equipment terms and conditions.pdf (136 KB)

 

Krajowy Plan Odbudowy

Inquiry no 11/2023

RESULT OF THE INQUIRY

As part of the procedure no. 11/2023 no contractor was selected. No offer was submitted in the indicated period (until January 11.2024).

Project: Automation, robotization and digitization of cable harness production processes at Aptiv Services Poland Spółka Akcyjna in order to increase the company's production capacity and increase the reliability of the final product, implemented as part National Recovery and Resilence Plan (KPO), Component A „Resilence and Competitivness of the economy”, Investment: A 2.1.1. Investments supporting robotization and digitalization in enterprises.

Inquiry No 11/2023  dated December 11, 2023
Offers can be submitted from December 11, 2023 to January 11, 2024.

Subject of the Order

1. The order under the project includes the purchase of Stripping machine
2. A detailed description of the subject of the order is described in appendix no. 1 ("Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia_Appendix 1 - Order description"; hereinafter: "OPZ"). The subject of the order must be consistent with the Description of the subject of the order (necessary requirements). If the subject of the order does not meet the necessary requirements set out in the OPZ, the Tenderer's Proposal will be rejected.
3. CPV codes: 42000000-6 – maszyny przemysłowe / 42000000-6 – industrial machinery

Detailed conditions for participation in the tender procedure and information about appropriate preparation of the offer can be found in the attached files.

ZAPYTANIE OFERTOWE_INQUIRY_11_2023.pdf (354 KB)

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia_Appendix 1 -Order description.pdf (253 KB)

Appendix 2a - Bid form.docx (79 KB)

Appendix 3a - Statement.pdf (169 KB)

Appendix 4a - Statement of no affiliation.pdf (143 KB)

Appendix 5a - Statement GDPR.pdf (152 KB)

Appendix 6a - General Terms and Conditions.pdf (249 KB)

Appendix 7a Agreement form.pdf (204 KB)

Załącznik_Apendix nr 8_Machinery and equipment terms and conditions.pdf (136 KB)