Krajowy Plan Odbudowy

Zapytanie ofertowe nr 13/2024


Dotyczy: Projektu pt. „Automatyzacja, robotyzacja i cyfryzacja procesów produkcyjnych wiązek kablowych w Aptiv Services Poland Spółka Akcyjna celem zwiększenia zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa i podniesienia niezawodności finalnego produktu.” realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), Komponent A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, Inwestycja: A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach

Zapytanie nr 13/2024 z dnia 01.03.2024
Oferty można składać od dnia 01.03.2024 do dnia 08.04.2024

1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup: Prasa mechaniczna – 6 sztuki
2. Zamówienie składa się z dwóch części:
1) Prasa mechaniczna – 6 sztuk
2) System monitoringu do prasy mechanicznej – 6 zestawów
Oferent może złożyć ofertę na 1 lub 2 części zamówienia. Przy składaniu oferty na obie części zamówienia, oferent powinien odnieść się osobno do kryteriów wyboru dla każdego zamówienia.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku do niniejszego zapytania (Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia_Appendix 1 – Order description; dalej: „OPZ”). Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia (wymaganie konieczne). W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie będzie spełniał wymagań koniecznych określonych w OPZ, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
4. Kody CPV:
42000000-6 - Maszyny przemysłowe
42417000-2 - Podnośniki i przenośniki

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu oraz informacja o poprawnym przygotowaniu oferty znajdują się w załączonych plikach:

ZAPYTANIE OFERTOWE_INQUIRY_ 13_2024.pdf (370 KB)

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia_Appendix 1 -Order description.pdf (245 KB)

Załącznik nr 2 - Wzór Formularza ofertowego.docx (78 KB)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie.pdf (172 KB)

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań.pdf (172 KB)

Załącznik nr 5 - Oświadczenie RODO.pdf (250 KB)

Załącznik nr 6 - Ogólne warunki umowy.pdf (314 KB)

Załącznik nr 7 - Wzór umowy.pdf (220 KB)

Załącznik_Apendix nr 8_Machinery and equipment terms and conditions.pdf (136 KB)

Załącznik nr 9 - Pattern Agreement_Draft.pdf (76 KB)

Krajowy Plan Odbudowy

Inquiry no 13/2024

 

Project: Automation, robotization and digitization of cable harness production processes at Aptiv Services Poland Spółka Akcyjna in order to increase the company's production capacity and increase the reliability of the final product, implemented as part National Recovery and Resilence Plan (KPO), Component A „Resilence and Competitivness of the economy”, Investment: A 2.1.1. Investments supporting robotization and digitalization in enterprises.

Inquiry No 13/2024  dated March 1, 2024
Offers can be submitted from March 1, 2024 to April 8, 2024.

Subject of the Order

1. The order under the project includes the purchase of:  Mechanical press – 6 pcs
2. The order consists of 2 parts:
1) Mechanical press - 6 pcs
2) Monitoring system for mechanical press – 6 sets
The bidder may submit an offer for 1 or 2 parts of the order. When submitting an offer for both parts of the contract, the tenderer should refer separately to the selection criteria for each part of the order.
3. A detailed description of the subject of the order is described in appendix no. 1 ("Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia_Appendix 1 - Order description"; hereinafter: "OPZ"). The subject of the order must be consistent with the Description of the subject of the order (necessary requirements). If the subject of the order does not meet the necessary requirements set out in the OPZ, the Tenderer's Proposal will be rejected.
4. CPV code:
42000000-6 – Maszyny przemysłowe/ 42000000-6 – Industrial machines
48150000-4 – Pakiety oprogramowania do kontroli przemysłowej/ 48150000-4 - Industrial control software packages 32500000-8 - Telecommunications equipment and articles

Detailed conditions for participation in the tender procedure and information about appropriate preparation of the offer can be found in the attached files.

ZAPYTANIE OFERTOWE_INQUIRY_ 13_2024.pdf (370 KB)

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia_Appendix 1 -Order description.pdf (245 KB)

Appendix 2a - Bid form.docx (79 KB)

Appendix 3a - Statement.pdf (168 KB)

Appendix 4a - Statement of no affiliation.pdf (142 KB)

Appendix 5a - Statement GDPR.pdf (161 KB)

Appendix 6a - General Terms and Conditions.pdf (564 KB)

Appendix 7a Agreement form.pdf (184 KB)

Załącznik_Apendix nr 8_Machinery and equipment terms and conditions.pdf (136 KB)

Appendix 9 - Pattern Agreement_Draft.pdf (76 KB)