Krajowy Plan Odbudowy

Zapytanie ofertowe nr 18/2024


DODATKOWY ZAŁĄCZNIK
 – dodany 29.04.2024

Do zapytania dodaan Załącznik: Warunki Płatności Terms of Payments

Dotyczy: Projektu pt. „Automatyzacja, robotyzacja i cyfryzacja procesów produkcyjnych wiązek kablowych w Aptiv Services Poland Spółka Akcyjna celem zwiększenia zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa i podniesienia niezawodności finalnego produktu.” realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), Komponent A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, Inwestycja: A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach

Zapytanie nr 18/2024 z dnia 16.04.2024
Oferty można składać od dnia 16.04.2024 do dnia 16.05.2024

1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup: Maszyna do klejenia i skręcania obudowy aluminiowej
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku do niniejszego zapytania (Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia_Appendix 1 – Order description; dalej: „OPZ”). Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia (wymaganie konieczne). W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie będzie spełniał wymagań koniecznych określonych w OPZ, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
3.Kod CPV: 42000000-6 – Maszyny przemysłowe

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu oraz informacja o poprawnym przygotowaniu oferty znajdują się w załączonych plikach

ZAPYTANIE OFERTOWE_INQUIRY_18 2024.pdf (366 KB)

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia_Appendix 1 -Order description.pdf (3,01 MB)

Załącznik nr 2 - Wzór Formularza ofertowego.docx (78 KB)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie.pdf (171 KB)

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań.pdf (172 KB)

Załącznik nr 5 - Oświadczenie RODO.pdf (250 KB)

Załącznik nr 6 - Ogólne warunki umowy.pdf (250 KB)

Załącznik nr 7 - Wzór umowy.pdf (219 KB)

Załącznik_Apendix nr 8_Machinery and equipment terms and conditions.pdf (136 KB)

Appendix 9 Pattern Agreement Draft.pdf (109 KB)

Warunki Płatności Terms of Payments
Krajowy Plan Odbudowy

Inquiry no 18/2024


ADDITIONAL APPENDIX 
 – added April 29, 2024 

An additional Appendix: Warunki Płatności Terms of Payments had been added to Inquiry

Project: Automation, robotization and digitization of cable harness production processes at Aptiv Services Poland Spółka Akcyjna in order to increase the company's production capacity and increase the reliability of the final product, implemented as part National Recovery and Resilence Plan (KPO), Component A „Resilence and Competitivness of the economy”, Investment: A 2.1.1. Investments supporting robotization and digitalization in enterprises.

Inquiry No 18/2024 dated April 16, 2024
Offers can be submitted from April 16, 2024 to May 16, 2024.

The order under the project includes the purchase of:

1. Machine for gluing and screwing aluminum housing
2. A detailed description of the subject of the order is described in appendix no. 1 ("Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia_Appendix 1 - Order description"; hereinafter: "OPZ"). The subject of the order must be consistent with the Description of the subject of the order (necessary requirements). If the subject of the order does not meet the necessary requirements set out in the OPZ, the Tenderer's Proposal will be rejected.
3. CPV code: 42000000-6 – Industrial machines

Detailed conditions for participation in the tender procedure and information about appropriate preparation of the offer can be found in the attached files.

ZAPYTANIE OFERTOWE_INQUIRY 18_2024.pdf (366 KB)

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia_Appendix 1 -Order description.pdf (3,01 MB)

Appendix 2a - Bid form.docx (79 KB)

Appendix 3a - Statement.pdf (168 KB)

Appendix 4a - Statement of no affiliation.pdf (142 KB)

Appendix 5a - Statement GDPR.pdf (161 KB)

Appendix 6a - General Terms and Conditions.pdf (563 KB)

Appendix 7a Agreement form.pdf (212KB)

Załącznik_Apendix nr 8_Machinery and equipment terms and conditions.pdf (136 KB)

Appendix 9 Pattern Agreement Draft.pdf (76 KB)

Warunki Płatności Terms of Payments