Krajowy Plan Odbudowy

Zapytanie ofertowe nr 4/2024


WYNIK POSTĘPOWANIA

W ramach przeprowadzonego postepowania nr 4/2024, nie został wybrany żaden wykonawca. Postepowanie zostanie powtórzone w związku ze zmianami w zakresie przedmiotu zamówienia.

Dotyczy projektu pt. „Automatyzacja, robotyzacja i cyfryzacja procesów produkcyjnych wiązek kablowych w Aptiv Services Poland Spółka Akcyjna celem zwiększenia zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa i podniesienia niezawodności finalnego produktu.” realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), Komponent A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, Inwestycja: A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach

Zapytanie nr 4/2024 z dnia 14.02.2024
Oferty można składać od dnia 14.02.2024 do dnia 15.03.2024

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup:
1. Stolik pod praski do zagniatania – 6 sztuk

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku do niniejszego zapytania (Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia_Appendix 1 – Order description; dalej: „OPZ”). Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia (wymaganie konieczne). W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie będzie spełniał wymagań koniecznych określonych w OPZ, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
3. Kody CPV: 39121200-8 - Stoły

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu oraz informacja o poprawnym przygotowaniu oferty znajdują się w załączonych plikach

ZAPYTANIE OFERTOWE_INQUIRY_4 2024.pdf (356 KB)

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia_Appendix 1 -Order description.pdf (421 KB)

Załącznik nr 2 - Wzór Formularza ofertowego.docx (78 KB)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie.pdf (171 KB)

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań.pdf (172 KB)

Załącznik nr 5 - Oświadczenie RODO.pdf (250 KB)

Załącznik nr 6 - Ogólne warunki umowy.pdf (387 KB)

Załącznik nr 7 - Wzór umowy.pdf (237 KB)

Załącznik_Apendix nr 8_Machinery and equipment terms and conditions.pdf (136 KB)

 

Krajowy Plan Odbudowy

Inquiry no 4/2024


RESULT OF THE INQUIRY

As part of the procedure no. 4/2024 no contractor was selected. The Inquiry will be repeated due to changes in the subject of the order.

Project: Automation, robotization and digitization of cable harness production processes at Aptiv Services Poland Spółka Akcyjna in order to increase the company's production capacity and increase the reliability of the final product, implemented as part National Recovery and Resilence Plan (KPO), Component A „Resilence and Competitivness of the economy”, Investment: A 2.1.1. Investments supporting robotization and digitalization in enterprises.

Inquiry no 4/2024 dated February 14, 2024
Offers can be submitted from February 14, 2024 to March 15, 2024

The order under the project includes the purchase of:
1. Tables for crimping process – 6pcs

2. A detailed description of the subject of the order is described in appendix no. 1 ("Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia_Appendix 1 - Order description"; hereinafter: "OPZ"). The subject of the order must be consistent with the Description of the subject of the order (necessary requirements). If the subject of the order does not meet the necessary requirements set out in the OPZ, the Tenderer's Proposal will be rejected.
3. CPV codes: 39121200-8 – Stoły / 39121200-8 - Tables

Detailed conditions for participation in the tender procedure and information about appropriate preparation of the offer can be found in the attached files.

ZAPYTANIE OFERTOWE_INQUIRY_4 2024.pdf (356 KB)

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia_Appendix 1 -Order description.pdf (421 KB)

Appendix 2a - Bid form.docx (79 KB)

Appendix 3a - Statement.pdf (168 KB)

Appendix 4a - Statement of no affiliation.pdf (142 KB)

Appendix 5a - Statement GDPR.pdf (160 KB)

Appendix 6a - General Terms and Conditions.pdf (249 KB)

Appendix 7a - Agreement form.pdf (196 KB)

Załącznik_Apendix nr 8_Machinery and equipment terms and conditions.pdf (136 KB)