Krajowy Plan Odbudowy

Zapytanie ofertowe nr 9/2024


 

Dotyczy: Projektu pt. „Automatyzacja, robotyzacja i cyfryzacja procesów produkcyjnych wiązek kablowych w Aptiv Services Poland Spółka Akcyjna celem zwiększenia zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa i podniesienia niezawodności finalnego produktu.” realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), Komponent A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, Inwestycja: A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach

Zapytanie nr 9/2024 z dnia 20.02.2024
Oferty można składać od dnia 20.02.2024 do dnia 28.03.2024

1.Przedmiot zamówienia obejmuje zakup: Maszyna do cięcia kabli, Cutting 50mm2 tool – narzędzie do cięcia
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku do niniejszego zapytania (Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia_Appendix 1 – Order description; dalej: „OPZ”). Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia (wymaganie konieczne). W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie będzie spełniał wymagań koniecznych określonych w OPZ, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
3. Kody CPV: 42000000-6 – Maszyny przemysłowe

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu oraz informacja o poprawnym przygotowaniu oferty znajdują się w załączonych plikach:

 

ZAPYTANIE OFERTOWE_INQUIRY 9_2024.pdf (370 KB)

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia_Appendix 1 -Order description.pdf (278 KB)

Załącznik nr 2 - Wzór Formularza ofertowego.docx (78 KB)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie.pdf (155 KB)

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań.pdf (155 KB)

Załącznik nr 5 - Oświadczenie RODO.pdf (185 KB)

Załącznik nr 6 - Ogólne warunki umowy.pdf (387 KB)

Załącznik nr 7 - Wzór umowy.pdf (240 KB)

Załącznik_Apendix nr 8_Machinery and equipment terms and conditions.pdf (136 KB)

Krajowy Plan Odbudowy

Inquiry no 9/2024

 

Project: Automation, robotization and digitization of cable harness production processes at Aptiv Services Poland Spółka Akcyjna in order to increase the company's production capacity and increase the reliability of the final product, implemented as part National Recovery and Resilence Plan (KPO), Component A „Resilence and Competitivness of the economy”, Investment: A 2.1.1. Investments supporting robotization and digitalization in enterprises.

Inquiry No 9/2024  dated February 20, 2024
Offers can be submitted from February 20, 2024 to March 28, 2024.

Subject of the Order

1. The order under the project includes the purchase of Machine to cut cables, Cutting 50mm2 tool
2. A detailed description of the subject of the order is described in appendix no. 1 ("Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia_Appendix 1 - Order description"; hereinafter: "OPZ"). The subject of the order must be consistent with the Description of the subject of the order (necessary requirements). If the subject of the order does not meet the necessary requirements set out in the OPZ, the Tenderer's Proposal will be rejected.
3. CPV codes: 42000000-6 – maszyny przemysłowe / 42000000-6 – industrial machinery

Detailed conditions for participation in the tender procedure and information about appropriate preparation of the offer can be found in the attached files.

ZAPYTANIE OFERTOWE_INQUIRY 9_2024.pdf (370 KB)

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia_Appendix 1 -Order description.pdf (278 KB)

Appendix 2a - Bid form.docx (79 KB)

Appendix 3a - Statement.pdf (171 KB)

Appendix 4a - Statement of no affiliation.pdf (146 KB)

Appendix 5a - Statement GDPR.pdf (156 KB)

Appendix 6a - General Terms and Conditions.pdf (249 KB)

Appendix 7a Agreement form.pdf (211 KB)

Załącznik_Apendix nr 8_Machinery and equipment terms and conditions.pdf (136 KB)