Oświadczenie o ochronie prywatności

Informacje o nas

Aptiv Global Operations Limited wraz z podmiotami powiązanymi („Aptiv”) jako administrator danych i przedsiębiorca zobowiązana jest do ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników. Do „podmiotów powiązanych” zalicza się wszystkie podmioty, które znajdują się, całkowicie lub częściowo, pod kontrolą Aptiv Global Operations Limited, albo pod których kontrolą znajduje się Aptiv Global Operations Limited, przy czym przez kontrolę należy rozumieć bezpośrednią lub pośrednią kontrolę albo posiadanie więcej niż 50% akcji lub udziałów z prawem głosu w takim podmiocie. Aptiv Global Operations Limited jest spółką zarejestrowaną w Irlandii z siedzibą pod adresem 5 Hanover Quay, Grand Canal Dock, Dublin, D02 VY79, Irlandia.

 

Zakres niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności

W Aptiv troszczymy się o ochronę i prywatność danych osobowych użytkowników.

Witryna internetowa Aptiv jest jednym z naszych głównych kanałów komunikacji, za pomocą którego przekazujemy informacje o naszej firmie, produktach, programach i usługach. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności ma zastosowanie, gdy użytkownik przegląda witrynę internetową Aptiv.com, w tym został do niej przekierowany lub gdy kontaktuje się z nami w sprawie podzielenia się uwagami, przesłania zapytania lub prośby o pomoc za pośrednictwem tej witryny. Korzystając z tej witryny lub uzyskując do niej dostęp lub kontaktując się z nami, użytkownik zgadza się, abyśmy przetwarzali jego Dane osobowe w sposób opisany w niniejszym oświadczeniu. Należy zapoznać się z niniejszym oświadczeniem, aby dowiedzieć się, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy informacje na temat użytkownika. Pytania dotyczące tego oświadczenia lub sposobu, w jaki postępujemy z Danymi osobowymi użytkownika, oraz wszelkie prośby o realizację praw osób, których te dane dotyczą, lub praw dostępu konsumenta należy wysyłać tutaj.

Dane osobowe zebrane o użytkowniku w związku z innymi witrynami internetowymi, produktami, usługami lub aplikacjami mobilnymi Aptiv (w tym udostępnionymi przez spółki należące do naszej grupy) mogą być objęte różnymi Oświadczeniami o ochronie prywatności. Należy zapoznać się z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności wraz z innymi Oświadczeniami o ochronie prywatności lub innymi informacjami, które przekazujemy.


Rodzaje Danych osobowych, które przetwarzamy 

Dane osobowe to wszelkie informacje o osobie, na podstawie których można ją zidentyfikować. 

Kiedy użytkownik korzysta z naszych usług lub kupuje produkty Aptiv, możemy gromadzić, przechowywać i wykorzystywać Dane osobowe następujących kategorii: 

 • Dane identyfikacyjne i teleadresowe – jak imię, nazwisko, nazwa użytkownika lub podobny identyfikator, tytuł naukowy, nazwa spółki/organizacji, stanowisko, data urodzenia, adres korespondencyjny, unikatowy identyfikator osobowy, identyfikator online lub adres IP, nazwa konta, podpis, hasło, charakterystyka lub opis, adres, numer telefonu.
 • Informacje o płatności – nazwa, numer konta bankowego, numer karty kredytowej/debetowej, wystawca karty i typ karty, termin ważności karty, kod CVV i inne informacje finansowe oraz adres rozliczeniowy.
 • Charakterystyka kategorii chronionych / kategorie szczególnie wrażliwych danych osobowych – jak informacje na temat zdrowia użytkownika, w tym wszelkich schorzeń, które ten nam ujawni, abyśmy mogli zaspokoić jego specjalne potrzeby w trakcie korzystania z naszych usług, m.in. w celu wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z przepisów dotyczących równości; dane genetyczne; pochodzenie etniczne i rasa; poglądy polityczne; przekonania religijne/filozoficzne; życie seksualne i orientacja seksualna; przynależność do związków zawodowych; status migracyjny; dane biometryczne; dane kryminalne; dane dzieci; i precyzyjne położenie geograficzne.     
 • Informacje o zakupie i zamówieniu – jak szczegóły dotyczące płatności do i od użytkownika, kupowanych, uzyskanych lub rozważanych produktów i usług lub innych statystyk lub tendencji dotyczących zakupów lub konsumpcji.
 • Informacje dotyczące preferencji – takie jak ustawienia konta oraz zainteresowania i preferencje użytkownika w zakresie otrzymywania informacji i korespondencji marketingowej od nas i osób trzecich. 
 • Działania w Internecie lub innej sieci elektronicznej – jak adres protokołu internetowego (IP), dane logowania, typ i wersja przeglądarki, ustawienia i lokalizacja strefy czasowej, typy i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny i platforma oraz inne technologie na urządzeniach, za pomocą których użytkownik korzysta z niniejszej witryny internetowej.         
 • Dane geolokalizacyjne – jak informacje o ogólnej lokalizacji w momencie korzystania z naszych aplikacji.  
 • Informacje audio, elektroniczne, wizualne, termiczne, zapachowe lub podobne – nagrania danych osobowych zarejestrowane na potrzeby bezpieczeństwa, ochrony przed wypadkami, organizacji wydarzeń lub rozwoju produktów.      
 • Dane dotyczące interakcji i użycia – podczas kontaktu użytkownika z nami będziemy rejestrować szczegóły tych interakcji (na przykład rozmowy telefoniczne, korespondencję e-mailową i papierową, a także informacje o tym, jak użytkownik korzysta z naszych stron internetowych, produktów i usług). Jeśli użytkownik złoży skargę, zostanie ona szczegółowo rozpatrzona. 
 • Obowiązkowe dane – informacje, które musimy zgromadzić, aby spełnić wymagania prawne, które nas dotyczą.                                              


Sposób uzyskiwania Danych osobowych użytkownika

Zbieramy, przetwarzamy, przechowujemy i udostępniamy minimalną ilość Danych osobowych, gdy jest to wymagane do określonego i uzasadnionego celu. 

Dane osobowe o użytkowniku, które zbieramy, zależą od sposobu interakcji użytkownika z nami. Możemy uzyskiwać dane osobowe użytkownika w sposób bezpośredni lub pośredni.

Bezpośrednio w następujących sytuacjach:

 • Tworzenie konta w naszej witrynie internetowej,
 • Subskrypcja naszych produktów, usług lub publikacji albo wnioskowanie o nie,
 • Zakup naszych produktów i usług albo korzystanie z nich,
 • Wypełnienie formularzy administracyjnych w naszej witrynie internetowej albo kontaktowanie się z nami w dowolny inny sposób,
 • Gromadzenie danych w ramach rozwoju naszych produktów i usług (w tym rejestrowanie zdjęć i filmów w miejscach publicznych),
 • Prośba o dalszą korespondencję od nas lub korespondowanie z nami listownie, telefonicznie lub w formie wiadomości e-mail.
 • Prośba o próbki naszych produktów,
 • Prośba o wysłanie określonych wiadomości marketingowych,
 • Udział w konkursach, promocjach lub ankietach,
 • Dzielenie się z nami opinią,
 • Uczestniczenie w pracach badawczo-rozwojowych naszych produktów i usług.


Pośrednio
poprzez:

 • Pliki cookie, dzienniki serwera i inne podobne technologie w naszej witrynie internetowej (możemy automatycznie zbierać dane techniczne o sprzęcie użytkownika oraz jego sposobie przeglądania stron itp. zależnie od jego ustawień plików cookie). Prosimy o zapoznanie się z naszymi zasadami dotyczącymi plików cookie, aby uzyskać szczegółowe informacje,
 • Interakcję naszej witryny internetowej z przeglądarką lub urządzeniami użytkownika,
 • Dane techniczne pochodzące od Osób trzecich, jak dostawcy usług analitycznych.


Cele zbierania danych osobowych

Cele, dla których możemy gromadzić dane osobowe użytkownika, to m.in.:

 • Indywidualne identyfikowanie użytkownika lub weryfikowanie jego tożsamości,
 • Przetwarzanie zamówień użytkownika na towary i usługi od nas,
 • Dostarczanie użytkownikowi naszych usług/produktów,
 • Rejestrowanie oraz przetwarzanie przysługujących użytkownikowi gwarancji na nasze produkty i usługi,
 • Przetwarzanie płatności za nasze produkty i usługi,
 • Wykonywanie transakcji na prośbę użytkownika,
 • Udzielanie odpowiedzi na pytania użytkownika o nasze produkty i usługi,
 • Organizacja wymaganej rejestracji na pewne produkty, wydarzenia lub usługi,
 • Administrowanie naszą działalnością i naszymi witrynami oraz ich ochrona – w tym rozwiązywanie problemów z działaniem witryn, konserwacja systemu, wsparcie, raportowanie i hostowanie danych,
 • Przeprowadzanie analiz biznesowych lub inne działania, które pomagają nam rozwijać i ulepszać naszą działalność biznesową, witryny, produkty i usługi (w tym nowe produkty i usługi oraz przyszłe innowacje), na przykład poprzez dostosowywanie naszych witryn do konkretnych preferencji lub zainteresowań użytkownika,
 • Marketing naszych produktów i usług, które mogą być interesujące dla użytkownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami. Użytkownik może w dowolnym momencie nieodpłatnie zrezygnować z komunikacji marketingowej wysyłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej, korzystając z łącza rezygnacji, które znajduje się we wszystkich materiałach marketingowych wysyłanych przez nas za pośrednictwem poczty elektronicznej, lub kontaktując się z nami tutaj.
 • Prowadzenie badań i analiz preferencji użytkownika dotyczących produktów i usług w celu identyfikacji produktów i usług, które najlepiej spełniają jego wymagania oraz dostosowania do nich naszych działań marketingowych i reklamowych,
 • Wykrywanie oszustw, naruszeń praw własności intelektualnej, naruszeń naszych warunków, naruszeń prawa lub innych przypadków niewłaściwego wykorzystywania naszych zasobów, a także zapobiegania tym zjawiskom i reagowania na nie,
 • Wywiązywanie się z naszych obowiązków regulacyjnych, prawnych lub ustawowych w poszczególnych regionach (na przykład sprawy podatkowe, sprawy karne, nakazy sądowe, wezwania do sądu itp.),
 • Spełnianie wymagań związanych z powyższymi celami,
 • Inne cele, o których informujemy oddzielnie w momencie zbierania danych, lub sytuacje, w których zbieranie danych jest dozwolone lub wymagane przez prawo.

Tam, gdzie jest to dozwolone przez prawo, możemy łączyć informacje, które gromadzimy za pośrednictwem naszych witryn, z innymi informacjami, które posiadamy o użytkowniku (takimi jak informacje o korzystaniu przez niego z naszych produktów i usług), aby zaoferować mu lepszą i spójną obsługę klienta podczas interakcji z nami lub do innych celów określonych w niniejszym oświadczeniu.


Nasze podstawy prawne przetwarzania Danych osobowych

Zgodnie z obowiązującym prawem każdy proces, w trakcie którego są przetwarzane dane osobowe, musi mieć podstawę prawną. Identyfikacja właściwej podstawy prawnej pomaga nam dopilnować, aby dane osobowe były wykorzystywane zgodnie z obowiązującym prawem. 

Nasze podstawy prawne przetwarzania Danych osobowych użytkownika są uwarunkowane celem przetwarzania oraz typem przetwarzanych danych. Przetwarzamy dane osobowe, gdy jest to konieczne w następujących celach: 

 • Realizacja umowy lub przygotowanie do zawarcia umowy, której stroną jest użytkownik,
 • Wypełnianie obowiązków prawnych i regulacyjnych naszej organizacji, włącznie z ustaleniem, egzekwowaniem lub obroną roszczeń prawnych,
 • Wykonanie zadań, na które użytkownik udzielił nam zgody,
 • Wykonywanie zadań, które leżą w naszym uzasadnionym interesie lub uzasadnionym interesie innego podmiotu,
 • Ochrona żywotnych interesów użytkownika lub innej osoby,
 • Wykonanie zadania leżącego w interesie publicznym.


Sposób użycia szczególnie wrażliwych Danych osobowych i nasze podstawy prawne przetwarzania

W zależności od terytorium prawo może ograniczać stosowanie niektórych kategorii szczególnie wrażliwych Danych osobowych i zezwalać na ich przetwarzanie tylko w zakresie, w jakim jest to konieczne i zgodne z prawem, albo w wyjątkowych okolicznościach. 

Należą do nich m.in. dane osobowe dotyczące następujących spraw: stan zdrowia, dane genetyczne; pochodzenie etniczne i rasa, poglądy polityczne, przekonania religijne/filozoficzne, życie seksualne i orientacja seksualna, przynależność do związków zawodowych, status migracyjny, dane biometryczne, dane kryminalne; dane dzieci, które wymagają ściślejszej ochrony. W zależności od terytorium do takich danych szczególnie wrażliwych mogą należeć również następujące informacje: informacje o karalności; dane dzieci; identyfikatory w krajowym/rządowym systemie ewidencji ludności (np. numer ubezpieczenia społecznego, prawa jazdy, dowodu osobistego lub paszportu), dane logowania do konta, konto finansowe, numer karty kredytowej lub debetowej w połączeniu z ewentualnym kodem weryfikacyjnym lub dostępowym, hasło lub poświadczenia umożliwiające uzyskanie dostępu do konta; precyzyjne położenie geograficzne.

Możemy przetwarzać takie dane osobowe tylko w ściśle określonych sytuacjach. Podstawa prawna przetwarzania takich danych będzie zależała od terytorium i celu przetwarzania: może być oparta na bezpośrednio udzielonej nam przez użytkownika zgodzie lub wynikać z tego, że musimy wypełniać nasze zobowiązania prawne, być związana z roszczeniami prawnymi, lub gdy jest to konieczne z punktu widzenia interesu publicznego. W rzadszych przypadkach tego typu dane możemy przetwarzać, gdy jest to potrzebne do ochrony interesów użytkownika (lub interesów innej osoby), a użytkownik nie może wyrazić zgody lub gdy te informacje zostały już przez niego upublicznione.

Możemy wykorzystywać informacje na temat zdrowia fizycznego lub psychicznego użytkownika, aby zapewnić mu bezpieczeństwo podczas korzystania z naszych usług, oraz na potrzeby przestrzegania obowiązujących przepisów. Dane szczególnie wrażliwe użytkownika nie zostaną wykorzystane do żadnych dodatkowych celów, które nie pasują do celów wyszczególnionych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności, chyba że powiadomimy oddzielnie o takich dodatkowych celach.


Informacje o kontaktach biznesowych dla użytkowników z Kalifornii

Jeśli użytkownik jest mieszkańcem Kalifornii i otrzymamy jego dane osobowe w formie danych teleadresowych z wydarzeń biznesowych, na przykład w ramach spotkania biznesowego (jak wymiana wizytówek), lub w trakcie współpracy w dowolnej innej formie, możemy wykorzystywać dane teleadresowe i biznesowe do utrzymywania naszych kontaktów biznesowych. W tym celu możemy przenieść dane teleadresowe użytkownika do naszej wewnętrznej bazy danych. Na mocy ustawy o ochronie prywatności konsumentów stanu Kalifornia wraz z poprawkami wprowadzonymi przez ustawę o prawach do prywatności stanu Kalifornia (zbiorczo zwanych „CCPA”) użytkownik ma prawo do ochrony prywatności odnośnie jego Danych osobowych pochodzących z kontaktu biznesowego.

Przetwarzaniu mogą podlegać następujące kategorie danych:

 Przetwarzanie tych danych jest oparte na naszym uzasadnionym prawnie interesie. Mamy uzasadniony prawnie interes ekonomiczny w utrzymywaniu kontaktów po ich nawiązaniu oraz wykorzystywaniu ich do nawiązywania i rozwijania relacji handlowych oraz pozostawania w kontakcie ze stronami, których to dotyczy.

Takie kontakty biznesowe mogą być także łatwo przetwarzane w naszej korespondencji e-mail, a następnie przechowywane w typowym oprogramowaniu biznesowym, zarówno na serwerze, jak i na urządzeniach elektronicznych naszych pracowników. 

Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy żadnych Danych osobowych podmiotów danych („konsumentów”) w rozumieniu CCPA; w ciągu ostatnich 12 (dwunastu) miesięcy nie sprzedaliśmy ani nie udostępniliśmy żadnych Danych osobowych w rozumieniu CCPA.


Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji ma miejsce, gdy system elektroniczny wykorzystuje dane osobowe do podejmowania decyzji bez interwencji człowieka.
Ważne decyzje dotyczące użytkownika nie będą podejmowane wyłącznie w oparciu o automatyczne systemy podejmowania decyzji, chyba że będzie do tego podstawa prawna i użytkownik zostanie o tym powiadomiony.


Marketing

Możemy kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty tradycyjnej i elektronicznej, telefonu lub mediów społecznościowych w sprawie naszych produktów i usług oraz innych spraw, które mogą go zainteresować.

Użytkownik może zażądać zaprzestania przetwarzania swoich Danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego. Aby skorzystać z tego prawa, należy kliknąć opcję rezygnacji z subskrypcji u dołu otrzymanej wiadomości e-mail lub przesłać prośbę tutaj.


Udostępnianie danych

Dane osobowe użytkownika będziemy ujawniać stronom trzecim, gdy będzie to konieczne do realizacji zawartej z nim umowy, gdy będziemy mieć w tym inny uzasadniony interes lub gdy będzie to wymagane przez prawo.

Dane użytkownika będziemy ujawniać zaufanym zewnętrznym dostawcom usług. Ponadto dane osobowe użytkownika możemy udostępniać innym stronom trzecim, na przykład w przypadku przekazywania funkcji statutowych, organom regulacyjnym lub w innych sytuacjach w celu zastosowania się do przepisów prawa.

Wszyscy nasi zewnętrzni dostawcy usług są zobowiązani do podjęcia odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony Danych osobowych w oparciu o związane z nimi ryzyko, w tym odpowiednią kontrolę dostępu. Będą oni przetwarzać dane osobowe użytkownika wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i podlegać obowiązkowi zachowania poufności. Od osób trzecich wymagamy poszanowania bezpieczeństwa danych użytkowników i traktowania ich zgodnie z prawem.


Transgraniczne przekazywanie danych

Dane osobowe użytkownika mogą być w razie potrzeby przekazywane za granicę zgodnie z obowiązującym prawem. W trosce o stosowną ochronę transgranicznego przekazywania danych wprowadziliśmy odpowiednie zabezpieczenia w ramach spółek należących do naszej grupy, a także usługodawców, wykonawców, dystrybutorów, partnerów biznesowych i agentów.
Podejmujemy odpowiednie środki umowne, techniczne i organizacyjne oraz wykonujemy w razie potrzeby ocenę ryzyka związanego z przekazywaniem, aby chronić dane osobowe użytkownika i jego prawa. W przypadku przekazywania danych za granicę przestrzegamy wymogów obowiązującego prawa, w tym zabezpieczeń takich jak standardowe klauzule umowne (SCC), jeśli są wymagane (np. w przypadku przekazywania Danych osobowych z UE poza UE, w tym do obszarów, w których zabezpieczenia uznaje się za odpowiednie, zgodnie z art. 46 ust. 2 RODO). Aby uzyskać więcej informacji na temat odpowiednich zabezpieczeń stosowanych w celu ochrony Danych osobowych, prosimy o kontakt z nami przy użyciu danych znajdujących się w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności.


Przechowywanie Danych osobowych

Będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika tylko tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, lub zgodnie z wymaganiami obowiązującego prawa. Przechowujemy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz naszymi zasadami i harmonogramem przechowywania akt. Ponadto dążymy do utrzymywania aktualności naszych akt i dokładamy wszelkich starań, aby usuwać dane osobowe, które nie są już istotne dla celów, dla których zostały zebrane.

W pewnych okolicznościach możemy anonimizować dane osobowe, aby nie można ich było już z nikim skojarzyć. W takim przypadku możemy wykorzystać takie informacje bez dodatkowego powiadomienia.  


Bezpieczeństwo i ochrona Danych osobowych

Aptiv podejmuje działania na rzecz bezpieczeństwa i ochrony Danych osobowych użytkownika za pomocą systemu ładu korporacyjnego, zasad i procesów, a także posiada dedykowane zespoły ds. prywatności i bezpieczeństwa w celu zarządzania ryzykiem i wdrażania mechanizmów kontroli. Wdrożyliśmy adekwatne środki bezpieczeństwa, aby chronić Dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem, skopiowaniem, zmodyfikowaniem, ujawnieniem bądź zniszczeniem. W naszych działaniach związanych ze zbieraniem Danych osobowych i postępowaniem z nimi podporządkowujemy się podstawowym zasadom ochrony danych i prywatności, w tym: indywidualnej odpowiedzialności, praworządności, uczciwości i transparentności, minimalizacji ilości danych, ograniczenia celów, ograniczenia okresu przechowywania, pilnowania poufności, prawdziwości i dokładności Danych osobowych.


Prawa podmiotów danych związane z przetwarzaniem ich Danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami użytkownikom przysługują w pewnych okolicznościach m.in. następujące prawa w związku z przetwarzaniem ich Danych osobowych:

 • Prawo do żądania dostępu do swoich Danych osobowych.
 • Prawo do informacji o sposobie przetwarzania swoich danych.
 • Prawo do żądania korekty/sprostowania Danych osobowych, które przechowujemy na temat użytkownika.
 • Prawo do żądania usunięcia swoich Danych osobowych.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych osobowych.
 • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich Danych osobowych.
 • Prawo do żądania przeniesienia swoich Danych osobowych do innego podmiotu.
 • Prawo do zakazania sprzedaży swoich Danych osobowych.
 • Prawo do niedyskryminacji w związku z korzystaniem ze swoich praw.
 • Prawo do żądania ujawnienia kategorii zebranych informacji, źródeł, z których je zebraliśmy, komercyjnego celu ich zebrania, kategorii osób trzecich, którym je udostępniliśmy, kategorii informacji ujawnionych w celach biznesowych oraz kategorii informacji sprzedanych na temat użytkownika.
 • Prawo wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, jeśli została udzielona zgoda na zbieranie, przetwarzanie lub przekazywanie danych osobowych w dowolnym celu.


Korzystanie ze swoich praw

Użytkownik może korzystać ze swoich praw za pomocą naszego formularza online, który jest dostępny tutaj. Na niektórych terytoriach użytkownik może również wyznaczyć pełnomocnika do złożenia wniosku w jego imieniu. Czas odpowiedzi na wnioski z tytułu praw podmiotów danych różni się w zależności od terytorium i obowiązującego prawa. Jeśli będziemy potrzebowali więcej czasu na odpowiedź na prośbę użytkownika, będziemy o tym informować indywidualnie.

Dostęp do własnych Danych osobowych i korzystanie z innych dotyczących ich praw są bezpłatne. Możemy jednak naliczyć opłatę w rozsądnej wysokości, jeśli wniosek o dostęp zostanie uznany za nieuzasadniony lub wygórowany. W takich okolicznościach możemy także odmówić spełnienia żądania.

Jeśli użytkownik korzysta z tych praw i wysyła nam prośbę, może zaistnieć potrzeba poproszenia użytkownika przez nas lub naszych partnerów o podanie pewnych informacji, aby potwierdzić jego tożsamość i zapewnić mu prawo dostępu do danych (lub skorzystania z innych praw). W celu weryfikacji tożsamości użytkownika będziemy prosili go o uwierzytelnienie za pomocą standardowych procedur uwierzytelnienia.  Na przykład w stosownych sytuacjach możemy prosić o podanie adresu e-mail, numerów poprzednich zamówień naszych produktów i usług, ostatnich czterech cyfr karty kredytowej lub debetowej albo numeru bankowego, z którego została dokonana płatność, lub data ostatniego zakupu użytkownika. Możemy również zweryfikować tożsamość użytkownika przy użyciu zewnętrznego dostawcy weryfikacji. Te środki są kolejnym stosownym mechanizmem zabezpieczającym przed ujawnieniem Danych osobowych innej osobie, która nie ma prawa ich otrzymać.

Użytkownik, który korzysta ze swoich praw, nie będzie w żaden sposób dyskryminowany.  Na przykład nie będziemy mu odmawiać towarów lub usług, naliczać innych cen lub stawek za towary lub usługi, odmawiać rabatów lub innych korzyści ani nakładać na niego kar lub świadczyć mu usług na innym poziomie albo dostarczać produktów o innej jakości bądź sugerować mu, że będzie otrzymywać produkty o innej jakości lub usługi na innym poziomie.

Mieszkańcy Kalifornii mają prawo zabronić nam sprzedaży i udostępniania swoich Danych osobowych oraz ograniczyć korzystanie ze swoich wrażliwych danych osobowych.  Należy jednak podkreślić, że nie sprzedajemy ani nie udostępniamy Danych osobowych oraz nie wykorzystujemy wrażliwych danych osobowych do żadnych dodatkowych celów, które nie pasują do celów wyszczególnionych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności, chyba że powiadomimy oddzielnie o takich dodatkowych celach.


Dzieci

Niniejsza witryna nie jest przeznaczona dla dzieci. Aptiv nie gromadzi intencjonalnie danych od dzieci. Osoby w wieku poniżej 16 lat nie powinny korzystać z niniejszej witryny.


Skargi

Zależnie od jurysdykcji użytkownikowi przysługuje prawo złożenia skargi do swojego lokalnego urzędu ochrony danych osobowych (lista urzędów w krajach EOG jest dostępna tutaj). Aptiv Global Operations Limited jest spółką zarejestrowaną w Irlandii i podlega organowi nadzorczemu, irlandzkiej Komisji Ochrony Danych w siedzibą pod adresem 21 Fitzwilliam Square South, Dublin 2, D02 RD 28, Irlandia lub dostępnej poprzez e-mail info@dataprotection.ie.


Zmiany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tego oświadczenia w dowolnym momencie. Okazjonalnie możemy również powiadamiać użytkownika w inny sposób o przetwarzaniu jego Danych osobowych.

Pytania dotyczące tego oświadczenia prosimy przesyłać, korzystając z łącza  tutaj.

Data aktualizacji: 24 stycznia 2023 r.