Krajowy Plan Odbudowy

Zapytanie ofertowe nr 18/2023

WYNIK POSTĘPOWANIA

W ramach przeprowadzonego postepowania 18/2023:

 1. W części – Prasa mechaniczna – 2 sztuki

   wybrana została najkorzystniejsza oferta spełniająca warunki określone w Zapytaniu nr 18/2023.

  Nazwa wybranego wykonawcy: TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
  Siedziba wykonawcy: Muhlenstrasse 26, 8200 Schaffhausen, Switzerland
  Cena zamówienia netto (w EURO): 59 860 EURO

 2. W części - System monitoringu do prasy mechanicznej – 2 kpl

Nie został wybrany żaden wykonawca – nie wpłynęła żadna oferta spełniająca warunki formalne. 

 

Dotyczy: Projektu pt. „Automatyzacja, robotyzacja i cyfryzacja procesów produkcyjnych wiązek kablowych w Aptiv Services Poland Spółka Akcyjna celem zwiększenia zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa i podniesienia niezawodności finalnego produktu.” realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), Komponent A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, Inwestycja: A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach

Zapytanie nr 18/2023 z dnia 18.12.2023
Oferty można składać od dnia 18.12.2023 do dnia 18.01.2024

1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup: Prasa mechaniczna – 2 sztuki
2. Zamówienie składa się z dwóch części

 1. Prasa mechaniczna – 2 sztuki
 2. System monitoringu do prasy mechanicznej – 2 kpl

Oferent może złożyć ofertę na 1 lub 2 części zamówienia. Przy składaniu oferty na obie części zamówienia, oferent powinien odnieść się osobno do kryteriów wyboru dla każdego zamówienia.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku do niniejszego zapytania (Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia_Appendix 1 – Order description; dalej: „OPZ”). Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia (wymaganie konieczne). W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie będzie spełniał wymagań koniecznych określonych w OPZ, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
4. Kody CPV:
42000000-6 – Maszyny przemysłowe
48150000-4 – Pakiety oprogramowania do kontroli przemysłowej

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu oraz informacja o poprawnym przygotowaniu oferty znajdują się w załączonych plikach:

ZAPYTANIE OFERTOWE_INQUIRY 18 2023.pdf (355 KB)

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia_Appendix 1 -Order description.pdf (254 KB)

Załącznik nr 2 - Wzór Formularza ofertowego.docx (78 KB)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie.pdf (172 KB)

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań.pdf (172 KB)

Załącznik nr 5 - Oświadczenie RODO.pdf (180 KB)

Załącznik nr 6 - Ogólne warunki umowy.pdf (387 KB)

Załącznik nr 7 - Wzór umowy.pdf (233 KB)

Załącznik_Apendix nr 8_Machinery and equipment terms and conditions.pdf (136 KB)

 

Krajowy Plan Odbudowy

Inquiry no 18/2023

RESULT OF THE INQUIRY

As part of the procedure 18/2023:

 1. In part - Mechanical press - 2 pcs

   
  the most advantageous offer was selected that met the conditions specified in Inquiry No. 18/2023.

  Name of the selected contractor: TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
  Contractor's registered office: Muhlenstrasse 26, 8200 Schaffhausen, Switzerland
  Net order price (in EURO): 59 860 EURO

 2. In part - Monitoring system for mechanical press – 2 sets

No contractor was selected – No offer meeting formal conditions was received.

 

Project: Automation, robotization and digitization of cable harness production processes at Aptiv Services Poland Spółka Akcyjna in order to increase the company's production capacity and increase the reliability of the final product, implemented as part National Recovery and Resilence Plan (KPO), Component A „Resilence and Competitivness of the economy”, Investment: A 2.1.1. Investments supporting robotization and digitalization in enterprises.

Inquiry No 18/2023  dated December 18, 2023
Offers can be submitted from December 18, 2023 to January 18, 2024.

Subject of the Order

1. The order under the project includes the purchase of: Mechanical press – 2 pcs
2. The order consists of 2 parts:

 1. Mechanical press - 2 pcs
 2. Monitoring system for mechanical press – 2 sets

The bidder may submit an offer for 1 or 2 parts of the order. When submitting an offer for both parts of the contract, the tenderer should refer separately to the selection criteria for each part of the order.

3. A detailed description of the subject of the order is described in appendix no.1 ("Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia_Appendix 1 - Order description"; hereinafter: "OPZ"). The subject of the order must be consistent with the Description of the subject of the order (necessary requirements). If the subject of the order does not meet the necessary requirements set out in the OPZ, the Tenderer's Proposal will be rejected.
4. CPV codes:
42000000-6 – Maszyny przemysłowe/ 42000000-6 – Industrial machines
48150000-4 – Pakiety oprogramowania do kontroli przemysłowej/ 48150000-4 - Industrial control software packages

Detailed conditions for participation in the tender procedure and information about appropriate preparation of the offer can be found in the attached files.

ZAPYTANIE OFERTOWE_INQUIRY_18_2023.pdf (356 KB)

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia_Appendix 1 -Order description.pdf (254 KB)

Appendix 2a - Bid form.docx (79 KB)

Appendix 3a - Statement.pdf (170 KB)

Appendix 4a - Statement of no affiliation.pdf (143 KB)

Appendix 5a - Statement GDPR.pdf (153 KB)

Appendix 6a - General Terms and Conditions.pdf (249 KB)

Appendix 7a Agreement form.pdf (205 KB)

Załącznik_Apendix nr 8_Machinery and equipment terms and conditions.pdf (136 KB)