Krajowy Plan Odbudowy

Zapytanie ofertowe nr 2/2023

WYNIK POSTĘPOWANIA

W ramach przeprowadzonego postepowania nr 2/2023, nie został wybrany żaden wykonawca. Złożona została jedna oferta, która nie spełniała formalnych wymogów opisanych w treści Zapytania ofertowego.

Projekt pt. „Automatyzacja, robotyzacja i cyfryzacja procesów produkcyjnych wiązek kablowych w Aptiv Services Poland Spółka Akcyjna celem zwiększenia zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa i podniesienia niezawodności finalnego produktu.” realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), Komponent A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, Inwestycja: A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach

Zapytanie nr 2/2023 z dnia 30.11.2023
Oferty można składać do 03.01.2024 do końca dnia

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup:
1. Press for headers – prasa mechaniczna

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku do niniejszego zapytania (Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia_Appendix 1 – Order description; dalej: „OPZ”). Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia (wymaganie konieczne). W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie będzie spełniał wymagań koniecznych określonych w OPZ, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
3. Kody CPV: - może być kilka kodów 42000000-6 – Maszyny przemysłowe

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu oraz informacja o poprawnym przygotowaniu oferty znajdują się w załączonych plikach:

ZAPYTANIE OFERTOWE_INQUIRY_2_2023.pdf (357 KB)

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia_Appendix 1 -Order description 1.pdf (300 KB)

Załącznik nr 2 - Wzór Formularza ofertowego.docx (78 KB)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie.pdf (171 KB)

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań.pdf (172 KB)

Załącznik nr 5 - Oświadczenie RODO.pdf (250 KB)

Załącznik nr 6 - Ogólne warunki umowy.pdf (387 KB)

Załącznik nr 7 - Wzór umowy.pdf (217 KB)

Załącznik_Apendix nr 8_Machinery and equipment terms and conditions.pdf (136 KB)

 

Krajowy Plan Odbudowy

Inquiry no 2/2023

RESULT OF THE INQUIRY

As part of the procedure no. 2/2023 no contractor was selected. One offer was submitted, which didn’t meet the formal conditions described in the Inquiry.

Project: Automation, robotization and digitization of cable harness production processes at Aptiv Services Poland Spółka Akcyjna in order to increase the company's production capacity and increase the reliability of the final product, implemented as part National Recovery and Resilence Plan (KPO), Component A „Resilence and Competitivness of the economy”, Investment: A 2.1.1. Investments supporting robotization and digitalization in enterprises.

Inquiry No 2/2023  dated November 30, 2023
Offers can be submitted to January 03, 2024 to the end of the day

Subject of the Order
1. The order under the project includes the purchase of Press for headers – mechanical press

2. A detailed description of the subject of the order is described in appendix no. 1 ("Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia_Appendix 1 - Order description"; hereinafter: "OPZ"). The subject of the order must be consistent with the Description of the subject of the order (necessary requirements). If the subject of the order does not meet the necessary requirements set out in the OPZ, the Tenderer's Proposal will be rejected.
3. CPV codes: 42000000-6 – Maszyny przemysłowe/ 42000000-6 – Industrial machines

Detailed conditions for participation in the tender procedure and information about appropriate preparation of the offer can be found in the attached files.

ZAPYTANIE OFERTOWE_INQUIRY_2_2023.pdf (357 KB)

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia_Appendix 1 -Order description 1.pdf (300 KB)

Appendix 2a - Bid form.docx (79 KB)

Appendix 3a - Statement.pdf (168 KB)

Appendix 4a - Statement of no affiliation.pdf (142 KB)

Appendix 5a - Statement GDPR.pdf (161 KB)

Appendix 6a - General Terms and Conditions.pdf (249 KB)

Appendix 7a Agreement form.pdf (182 KB)

Załącznik_Apendix nr 8_Machinery and equipment terms and conditions.pdf (136 KB)