Krajowy Plan Odbudowy

Zapytanie ofertowe nr 21/2023

WYNIK POSTĘPOWANIA

W ramach przeprowadzonego postepowania wybrana została najkorzystniejsza oferta spełniająca warunki określone w Zapytaniu nr 21/2023.

Nazwa wybranego wykonawcy: AHU Pawlik Bogumiła
Siedziba wykonawcy: 43-340 Kozy, ul. Równa 9
Cena zamówienia netto (w EURO): 1 635 EURO

Dotyczy: Projektu pt. „Automatyzacja, robotyzacja i cyfryzacja procesów produkcyjnych wiązek kablowych w Aptiv Services Poland Spółka Akcyjna celem zwiększenia zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa i podniesienia niezawodności finalnego produktu.” realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), Komponent A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, Inwestycja: A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach

Zapytanie nr 21/2023 z dnia 21.12.2023
Oferty można składać od dnia 21.12.2023 do dnia 30.01.2024

AKTUALIZACJA z dnia 22.01.2024

W związku z pytaniem potencjalnego oferenta, Zamawiający dokonał zmiany w  Załączniku nr 1 Opis przedmiotu zamówienia_ Appendix 1 - Order description polegające na wskazaniu konkretnych ilości dla wszystkich 23 części zamówienia.

W związku ze zmianą termin składania ofert zostaje przedłużony o 7 dni tj. do dnia 30.01.2024 (pierwotny termin do 22.01.2024). Zmiana spowodowała aktualizację plików:

- ZAPYTANIE OFERTOWE_INQUIRY 21_2023
- Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia_Appendix 1 -Order description.pdf (1.3 MB)

1.Przedmiot zamówienia obejmuje zakup: WPO racks -  Organizacja miejsca pracy– regały – 6 kompletów
2. Zamówienie składa się z 23  części:

Część 1 - Uchwyt na instrukcje
Część 2 - Pojemniki
Część 3 - Kosz na folie, zmieszane, tworzywa, papier
Część 4 - Ambonka/stanowisko dla kierownika zmiany
Część 5 - QVC tablica – na wyniki produkcyjne
Część 6 - Kącik czystości
Część 7   Lampa stanowiskowa 150cm z modułami montażowymi  - przewód z wtyczką, puszka elektryczna, włącznik, rozdzielacz elektryczny
Część 8 - Pleksa informacyjna stanowiskowa
Część 9 - Wentylator
Część 10 - Elementy do budowy stanowisk produkcyjnych (rurki, złączki itp.)
Część 11 - Dywanik
Część 12 - Fartuch ochronny
Część 13 - Podkładka dla kart pre-control
Część 14 - Flipchart
Część 15 - Rynna spływowa na karty kan-ban
Część 16 - Uchwyt na napoje
Część 17 - Uchwyt na skaner
Część 18 - Uchwyt na segregator
Część 19 - Teleskopowy uchwyt na dokumentację
Część 20 - Koszyk z lakierowanego metalu
Część 21 - Blaty stanowiskowe
Część 22 - Półka spływowa
Część 23 – Przekładka

Oferent może złożyć ofertę na dowolną ilość części (od 1 do 23). Przy składaniu oferty na więcej niż jedną część oferent powinien odnieść się osobno do kryteriów wyboru dla każdej części.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku do niniejszego zapytania (Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia_Appendix 1 – Order description; dalej: „OPZ”). Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia (wymaganie konieczne). W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie będzie spełniał wymagań koniecznych określonych w OPZ, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

4. Kody CPV:
39141100-3 – Regały
19500000-1 – Guma i tworzywa sztuczne
30195000-2 – Tablice
30190000-7 – Różny sprzęt i artykuły biurowe

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu oraz informacja o poprawnym przygotowaniu oferty znajdują się w załączonych plikach

ZAPYTANIE OFERTOWE_INQUIRY 21_2023.pdf (351 KB)

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia_Appendix 1 -Order description.pdf (1.3 MB)

Załącznik nr 2 - Wzór Formularza ofertowego.docx (81 KB)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie.pdf (171 KB)

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań.pdf (171 KB)

Załącznik nr 5 - Oświadczenie RODO.pdf (180 KB)

Załącznik nr 6 - Ogólne warunki umowy.pdf (387 KB)

Załącznik nr 7 - Wzór umowy.pdf (235 KB)

Załącznik_Apendix nr 8_Machinery and equipment terms and conditions.pdf (136 KB)

ZAPYTANIE OFERTOWE_INQUIRY 21_2023.pdf (351 KB) - wersja archiwalna

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia_Appendix 1 -Order description.pdf (1.3 MB) - wersja archiwalna

 

Krajowy Plan Odbudowy

Inquiry no 21/2023

RESULT OF THE INQUIRY

As part of the procedure, the most advantageous offer was selected that met the conditions specified in Inquiry No. 21/2023.

Name of the selected contractor: AHU Pawlik Bogumiła
Contractor's registered office: 43-340 Kozy, ul. Równa 9
Net order price (in EURO): 1 635 EURO

Project: Automation, robotization and digitization of cable harness production processes at Aptiv Services Poland Spółka Akcyjna in order to increase the company's production capacity and increase the reliability of the final product, implemented as part National Recovery and Resilence Plan (KPO), Component A „Resilence and Competitivness of the economy”, Investment: A 2.1.1. Investments supporting robotization and digitalization in enterprises.

Inquiry No 21/2023  dated December 21, 2023
Offers can be submitted from December 21, 2023 to January 30, 2024.

UPDATE from January 21, 2024

Due to the question from the potential bidder, the Ordering Party made a change in Annex No. 1 Description of the subject of the order - Appendix 1 - Order description, by indicating specific quantities for all 23 parts of the order.

Due to the change, the deadline for submitting offers is extended by 7 days, i.e. until January 30, 2024 (original deadline: January 22, 2024).

The change resulted in the files being updated:

- ZAPYTANIE OFERTOWE_INQUIRY 21_2023
- Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia_Appendix 1 -Order description.pdf (1.3 MB)

1. The order under the project includes the purchase of:  WPO elements6 sets
2. The order consist of 23 parts:

Part 1 - Instruction holder
Part 2 - Containers
Part 3 - Bins for foils, mixed, plastics and paper waste
Part 4 -  Supervisor’s workstation/island
Part 5 - QVC board – for production results
Part 6 - Broom and dustpan space
Part 7 - 150cm station lamp with mounting modules – cable with a plug, electrical box, switch, electrical distributor
Part 8 - Workstation information plexiglass
Part 9 - Fan
Part 10 - Components for building production workstations (pipes, connectors, etc.)
Part 11 - Floor mat
Part 12 - Protective sleeve
Part 13 - Pre-control cards mat
Part 14 - Flipchart
Part 15 - Downspout for kan-ban cards
Part 16 - Beverage holder
Part 17-  Scanner holder
Part 18 - Binder holder
Part 19 - Telescopic documentation holder
Part 20 - Lacquered metal basket
Part 21 - Workstation countertops
Part 22 - Flow rack
Part 23 -Divider

The bidder may submit an offer for any number of parts (from 1 to 23). When submitting a bid for more than one part, the tenderer should refer separately to the selection criteria for each part.

3. A detailed description of the subject of the order is described in appendix no. 1 ("Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia_Appendix 1 - Order description"; hereinafter: "OPZ"). The subject of the order must be consistent with the Description of the subject of the order (necessary requirements). If the subject of the order does not meet the necessary requirements set out in the OPZ, the Tenderer's Proposal will be rejected.

4. CPV codes:

39141100-3 Regały / 39141100-3 Shelves
19500000-1 – Guma i tworzywa sztuczne /  19500000-1 Rubber and plastics
30195000-2 – Tablice / 30195000-2 – Boards
30190000-7 – Różny sprzęt i artykuły biurowe/ Various office equipment and office supplies

Detailed conditions for participation in the tender procedure and information about appropriate preparation of the offer can be found in the attached files.

ZAPYTANIE OFERTOWE_INQUIRY 21_2023.pdf (351 KB)

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia_Appendix 1 -Order description.pdf (1.3 MB)

Appendix 2a - Bid form.docx (79 KB)

Appendix 3a - Statement.pdf (169 KB)

Appendix 4a - Statement of no affiliation.pdf (142 KB)

Appendix 5a - Statement GDPR.pdf (152 KB)

Appendix 6a - General Terms and Conditions.pdf (249 KB)

Appendix 7a Agreement form.pdf (208 KB)

Załącznik_Apendix nr 8_Machinery and equipment terms and conditions.pdf (136 KB)

ZAPYTANIE OFERTOWE_INQUIRY 21_2023.pdf (351 KB) - archive version

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia_Appendix 1 -Order description.pdf (1.3 MB) - archive version